Sacred Books | Secret Libraries
​Privacy-verklaring


www.sacredbooksbruges.be (“de Website”) wordt beheerd door vzw Sacred Books Bruges . De Website wordt aangeboden vanuit België door de vzw Sacred Books Bruges  (“onze” en “wij”). Wij zijn een in België gevestigde vereniging zonder winstoogmerk. We zijn gevestigd in de 

Carmersstraat 85, 8000 Brugge en ons ondernemingsnummer is 0674.845.430. Per e-mail kun je ons bereiken op info@sacredbooksbruges.be of per telefoon op +32 474 95 13 30.


Het is mogelijk dat dit beleid af en toe wordt gewijzigd door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen en na te gaan of deze voor u aanvaardbaar zijn.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s vragen wij u echter om persoonsgegevens mee te delen. De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw fax- en telefoonnummer(s);
uw leeftijd en geslacht, uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens en uw ervaringen of vragen met betrekking tot onze producten en/of diensten.
Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

u registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van de verwerking van zoekopdrachten of van verzoeken om inlichtingen met betrekking tot onze vennootschap, onze producten of onze diensten);
onze markt, klanten, producten en diensten beoordelen en analyseren (met inbegrip van het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek);
ons in staat stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren;
interne archivering;
marketingdoeleinden

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
wanneer u ons belt of met ons contact neemt via een andere weg dan deze website.
Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien. Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Wat met anonieme gegevens?
Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?
Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of promotionele acties);
wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;
aan onze professionele adviseurs;
aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;
indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
indien het bij wet is vereist of toegestaan.
Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden:

uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en
de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet.


Mailinglijsten en voorkeuren
Indien u niet langer wenst mailings of promotionele aanbiedingen te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven (“opt-out”) onderaan de mail door op “uitschrijven” te klikken of uw voorkeuren te wijzigen; of door te mailen naar info@sacredbooksbruges.be.

Hoe een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens of hoe deze te wijzigen?
Onder de Belgische privacywet heeft u het recht details te vragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 40 dagen nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per brief naar vzw Sacred Books Bruges, Carmersstraat 85, 8000 Brugge. 

Links
Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

Cookies en webbakens
Voor bepaalde rubrieken van onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn bestanden die informatie op uw harde schijf of op uw internetbrowser opslaan. Zij laten deze website toe om te herkennen dat u deze website al eerder heeft bezocht. Met behulp van cookies kunnen wij achterhalen welke secties van deze website het populairst zijn aangezien ze ons toelaten te weten welke pagina’s de gebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij spenderen om deze te raadplegen. Op basis van deze gegevens zijn wij beter in staat de website aan te passen zodat deze aan uw eisen beantwoordt en een meer klantgerichte gebruikservaring biedt. Dankzij cookies kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat de inlichtingen die bij uw volgende bezoek aan deze website op het scherm verschijnen zijn afgestemd op uw voorkeuren als gebruiker.

Het is mogelijk om uw browser zodanig te configureren dat deze alle cookies aanvaardt, weigert of u telkens informeert als een cookie wordt verzonden. Omdat de ene browser verschilt van de andere, raden wij u aan het Help menu van uw browser te raadplegen om te weten hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kan wijzigen. Merk echter op dat deze website werd ontworpen om te functioneren met cookies en dat het desactiveren van cookies gevolgen kan hebben voor het gebruik van deze website en u kan verhinderen te genieten van een optimaal gebruik van deze site.

Wij wisselen geen cookies uit met websites van derden of externe leveranciers van gegevens.

Deze website en de mededelingen die worden gegenereerd door gebruik van en/of registratie op deze website, zoals promotionele e-mailberichten, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, zogenaamde “webbakens”. Webbakens functioneren in het algemeen in combinatie met cookies en wij gebruiken deze in het algemeen om (bijvoorbeeld):

het aantal bezoekers van deze website te tellen;
te zien of u heeft gereageerd op een e-mail of een link heeft aangeklikt, bijvoorbeeld, wanneer dit een voorwaarde uitmaakt om aan een wedstrijd deel te nemen;
na te gaan hoe succesvol een bepaalde publiciteitscampagne of wedstrijd is geweest;
de interesse voor bepaalde elementen of aspecten van deze website of voor bepaalde op deze website voorgestelde producten en diensten vast te stellen;
te beoordelen of onze advertenties of onze wedstrijden tot verkoop hebben geleid; of
om te begrijpen hoe populair een product of dienst is en hoe de interesse voor bepaalde producten en diensten die door vzw Sacred Books Bruges worden aangeboden kan verschillen.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Regentschapstraat 63 te 1000 Brussel). Eenieder heeft recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens.